Chefs- och medarbetarstöd

När jag arbetar som stöd för chefer och medarbetare kombinerar jag existentiell samtalsmetodik med att under samtalet även förmedla mina kunskaper kring vad en fungerande chefs- och medarbetarroll innebär. Det kan handla om vad ett tydligt professionellt samtal är och hur det skiljer sig från ett privat samtal, vad rättvisa innebär på en arbetsplats och vilka olika typer av rättvisa det finns. Och hur jag hanterar utmaningar som stress och samarbetssvårigheter med bibehållen långsiktig hållbarhet i arbetslivet. Konkreta frågor där vi tillsammans kan komma fram till handfasta handlingsstrategier.

Jag väljer att samla chefsstöd och medarbetarstöd under samma rubrik. De krav som ställs på en väl fungerande chef avseende tydlighet, rättvisa, pålitlighet och att fungera som förebild gäller även för en väl fungerande medarbetare.

Dessa konkreta frågor är dock bara en liten del av vad som krävs av oss människor för att forma en väl fungerande arbetsplats. Det viktigaste handlar om hur jag ser på mig själv och min omgivning. Hur modig jag är, hur ärlig jag är, hur viktigt det är för mig vad de andra tycker. Och frågan om ansvar. Många dilemman på en arbetsplats och i livet i stort handlar om huruvida jag förlägger för mycket eller för lite ansvar på mig själv i förhållande till hur mycket ansvar jag lägger på den andre.

Vi kan tala om autentiskt ledarskap och autentiskt medarbetarskap. Det är ett populärt uttryck och kan lätt tolkas som att det räcker att vi är oss själva på arbetsplatsen. Men är det verkligen så? Det kan vi fundera på tillsammans.